A dia d’avui, és impensable que dins d’una mateixa organització la informació no sigui compartida. El treball individualitzat a passat a un segon pla i aquestes dades han d’estar disponibles per tots els usuaris en temps real, per aquest motiu és imprescindible el bon funcionament de la seva xarxa interna.

Una xarxa és un conjunt d’ordinadors connectats entre si amb la finalitat de compartir recursos, informació i serveis pel correcte desenvolupament del treball a l’emrpesa. Aquesta connexió pot esser en local mitjançant un cablejat (LAN) o inal·làmbric a partir d’Internet o wifi local (WLAN).

Xarxa local (LAN)

Una xarxa d’àrea local (LAN) és un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter de proximitat o de distància limitada. Realitzem el montatge del cablejat i configuració dels servidors.

Les seves principals caracerístiques són: gran fiabilitat, extensió moderada, privacitat, velocitat de transmissió alta i diferents protocols de connectivitat.

Virtual Private Network (VPN)

Permeti que els seus usuaris accedeixin al seu equip de treball remotament, des de qualsevol lloc. O bé connecti dos o més sucursals corporatives utilitzant Internet com a vincle.

Aquesta connexió cal fer-la d’una manera segura, proporcionant tots els medis per garantitzar l’autentificació, integritat i confidencialitat de la comunicació.

Una xarxa d’àrea local (LAN) és un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter de proximitat o de distància limitada. Realitzem el montatge del cablejat i configuració dels servidors.

Les seves principals caracerístiques són: gran fiabilitat, extensió moderada, privacitat, velocitat de transmissió alta i diferents protocols de connectivitat.

Una xarxa d’àrea local (LAN) és un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter de proximitat o de distància limitada. Realitzem el montatge del cablejat i configuració dels servidors.

Les seves principals caracerístiques són: gran fiabilitat, extensió moderada, privacitat, velocitat de transmissió alta i diferents protocols de connectivitat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.