SERVEIS INFORMÀTICS

XARXES INFORMÀTIQUES

A dia d’avui, és impensable que dins d’una mateixa organització els recursos i la informació no sigui compartida. El treball individualitzat a passat a un segon pla, per aquest motiu és imprescindible el bon funcionament de la seva xarxa interna.

Una xarxa informàtica és un conjunt d’ordinadors connectats entre si amb la finalitat de compartir recursos, informació i serveis pel correcte desenvolupament del treball a l’emrpesa. Aquesta connexió pot esser en local mitjançant un cablejat (LAN) o inal·làmbric a partir d’Internet o wifi local (WLAN).

XARXA LOCAL (LAN)

Fiables i amb velocitat de transmissió alta. Caracteritzades pel seu caràcter de proximitat, realitzem el montatge del cablejat per xarxes locals i configuració dels servidors.

XARXA LOCAL (LAN)

Permeti que els seus usuaris accedeixin al seu equip de treball remotament, des de qualsevol lloc. O bé connecti sucursals corporatives utilitzant Internet com a vincle.

AUTENTIFICACIÓ

Les connexions cal fer-les d’una manera segura, garantitzant l’autentificació, integritat i confidencialitat de la comunicació. Establim diferents protocols de seguretat.

Consulti ara els diferents plans que tenim per a les PiMES.

SOL·LICITI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS.

El podem ajudar?

Si té qualsevol dubte, vol posar-se en contacte amb nosaltres o rebre més informació, ompli el següent formulari.